چرا سواد رسانه‌ای؟

برخلاف تصو ر عموم سواد تنها به سواد خواندن و نوشتن – سواد از راه نظام آموزش و پرورش – و داشتن مدرک تحصیلی محدود نمی­ شود. انسان باسواد در دنیای امروز انسانی است که از  سوادهای عاطفی، بهداشتی، ارتباطی، مالی، رایانه‌­ای، تفکر انتقادی، استفاده از تلفن همراه،پژوهشی، فرهنگی، آموزشی و پرورشی، حقوقی، بصری و به ویژه سو اد رسانه­‌ای بهره‌مند باشد.